วิธีการปฏิบัติ

              เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่ และเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เทศบาลตำบลงิมได้ดำเนินงานในหลายรูปแบบ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้คงอยู่ ที่สำคัญ ได้แก่

  1. การปลูกยารักษาป่าในเขตป่าชุมชนบ้านเลี้ยว
  2. การจัดและปลูกต้นไม้ภายในสำนักงาน เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก
  3. จัดกิจกรรมการบวชป่า เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ เห็นความสำคัญในการอนุรักผืนป่า โดยอาศัยการยึดเหนี่ยวจิตใจทางพุทธศาสนา
  4. จัดให้มีเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเทศบาลตำบลงิม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เกิดจากเทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทำให้ประชาชนมีความรักถิ่นกำเนิด และตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เสริมสร้างความรักและสามัคคีให้กับคนในชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

ทุนทางสังคมของพื้นที่เทศบาลตำบลงิมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขา ป่า แม่น้ำ และสิ่งต่างๆของพื้นที่ล้วนแต่เป็นขุมทรัพย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และการดำรงชีวิตอยู่ของประชากร อาศัยการทำมาหากินกับป่า แม่น้ำดังนั้น ป่าคือสิ่งที่มีความสำคัญกับชาวเทศบาลตำบลงิมเป็น อย่างมาก จึงเกิดโครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น

รูปภาพกิจกรรม