วิธีการปฏิบัติ

  1. เทศบาลเมืองน่านมีวิธีการจัดการขยะ คือเริ่ม จาก การแยกขยะ เพื่อง่ายต่อการจัดการ เช่น ขยะประเภทกิ่งไม้ เทศบาลฯ จะให้ประชาชนแยกขยะ ประเภทกิ่งไม้ หรือใบไม้ กองรวมกันที่หน้าบ้าน จากนั้นเทศบาลฯ จะเข้าไปเก็บ เพื่อนำเศษกิ่งไม้เหล่านี้มาตัดเป็นฟืนบ้าง ทาเป็นปุ๋ยบ้าง ส่วนขยะที่เป็นเศษอาหาร เทศบาลฯ ก็มีความพยายามในการแยก โดยในอนาคตอาจจะใช้วิธีเอาเศษอาหารไปเลี้ยงหมูที่บ่อขยะ หรือการทำโรงเก็บสุนัขจรจัด เพื่อเอาเศษอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยง ส่วนขยะอันตราย เทศบาลก็พยายามแยกออกมาโดยนำมาเผาที่เตาเผาขยะติดเชื้อ ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น พวกขวดต่างๆ พื้นที่ในการเก็บขยะเหล่านี้มีน้อย เทศบาลจึงใช้วิธีทำ เป็นตลาดนัด คือจะมีการแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสถานที่นัดรวมขยะ ส่วนใหญ่ทุกคนจะเก็บขยะ เหล่านี้ไว้ในบ้าน ถึงเวลาทุกคนจะนำขยะออกมา ให้กับคนที่มารับซื้อบ้าง บริจาคให้วัดบ้าง เป็นต้น
  2. ลดปริมาณขยะ คือ ถนน ปลอดถัง โดยพยายามให้ตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ไม่ให้มีถังขยะหน้าบ้าน เพื่อที่นักท่องเที่ยว หรือผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองจะไม่มีพื้นที่ให้ทิ้งขยะ ซึ่งเป็นเสมือนการบังคับไปในตัว ในเรื่อง การทิ้งขยะ เพราะหากไม่มีถังขยะ คนก็จะไม่ทิ้งขยะนั่นเอง เป็นการลดปริมาณขยะในเมืองลงอีกทางหนึ่ง
  3. รณรงค์ให้คนในเมืองแยกขยะ เพื่อง่ายต่อการจัดการ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการวางแผนบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ลดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างมูลค่าให้กับขยะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะ เรื่องขยะ ที่จะเพิ่มขึ้นสูงตามจำนวนของผู้คนในเมือง หรือ มาจากการจัดกิจกรรมในเมือง ถนนคนเดิน ดังนั้น เทศบาลเมืองน่านจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องขยะไว้

รูปภาพกิจกรรม