วิธีการปฏิบัติ

 1. วางแผน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อให้เทศบาลสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขในแต่ละปัญหา
 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาล และภาคที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าในในข้อกำหนดตามมาตรฐานและกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รู้จักเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของตนเอง
 3. จัดทำเอกสารซึ่งประกอบด้วย คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม ทบทวนเอกสารระเบียบปฏิบัติ แผนผังขึ้นตอนการทำงาน คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์ม แผ่นงาน รายการตรวจสอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีการนำไปปฏิบัติ และดำเนินการตามแผนที่กำหนด และมีกรรมการตรวจประเมินภายในอย่างสม่ำเสมอ
 5. มีการตรวจประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยทีมงานที่ปรึกษา เพื่อประเมินความสอดคล้องต่อข้อกำหนดมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติภายในที่เทศบาลได้กำหนดขึ้น
 6.  มีการตรวจเพื่อรับรองระบบ และขึ้นทะเบียนโดยผู้ตรวจประเมิน เทศบาลดำเนินการติดต่อและเลือกหน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ ส่งเอกสารให้ตรวจสอบ นำเสนอผลการดำเนินงาน และแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 7.  ดำเนินการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและเตรียมพรอ้มในการตรวจจากผู้ตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เคยผ่านการอบรม ต้องได้รับการอบรม และปรับปรุงเครื่องมือและข่าวสารให้ทันสมัย เพื่อเป็นการวัดประสิทธิผลและผลประโยชน์ที่องค์ได้จะได้รับจากการทำโครงการ นำคำแนะนำมาปรับปรุงองค์กรเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินทุกปี่
 8. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ ได้แก่ กิจกรรม 5 ส.  กิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน กิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า กิจกรรมถนนปลอดมูลสัตว์หรือการทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่บ้านเรือน เป็นต้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 14001 มาเป็นเครื่องมือในการบรรลุสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้โครงการยังดึงภาคต่างๆ ในเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลและภาคต่างๆแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ซึ่งชุมชนนี้เองที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในคุณภาพที่ดี

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

 • สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปปฏิบัติได้
 • คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน
 • ชุมชนมีระบบการจัดการสุขาภิบาลที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นโครงการที่นำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 14001 มาเป็นเครื่องมือในการจัดการสู่จุดมุ่งหมาย มาจัดการสิ่งแวดล้อมภายใจเทศบาลฯ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพกิจกรรม