วิธีการปฏิบัติ

  1. ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้าใจแนวคิดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้เองในครัวเรือน ไปปรับใช้และให้ประโยชน์แก่ชุมชนได้
  2. ประสานชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมการดำเนินกิจกรรมวิธีการหมักเป็นก๊าซชีวภาพ (biogas digester)
  3. อบรมแกนนำชุมชน  จำนวน  20  คน
  4. ทำการก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี  ในชุมชนนเรศวรและชุมชนหนองสำโรงพัฒนา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ประชาชนสามารถนำเทคนิคที่ได้จากโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งโครงการนี้สามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูของชุมชนและหน่วยงานอื่นได้

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้าใจแนวคิดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้เองในครัวเรือนได้
  • ชุมชนสามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูของชุมชนและหน่วยงานอื่นได้

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

จากขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมากในปัจจุบันเทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะที่เกิดผลเชิงเศรษฐกิจ และลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและนำไปจัดการด้วยด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือระบบก๊าซชีวภาพ (biogas digester) นอกจากนี้ภายหลังการบำบัด ยังได้ก๊าซมีเทนเป็นผลพลอยได้ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับหุงต้ม การให้ความร้อน หรือกิจกรรมอื่นๆ ภายในครัวเรือนได้ รวมถึงจะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานสำหรับชุมชนและหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่น รวมถึงจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีค่าศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนถึง ๒๕ เท่า คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent)

รูปภาพกิจกรรม