วิธีการปฏิบัติ

  1.  เทศบาลนครยะลาได้ดำเนินการจัดระเบียบบ้านเมืองในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำทางเท้าและที่สาธารณะ ปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต การค้าขายหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่ทางเท้าหรือบริเวณที่ห้ามขาย และการทิ้งขยะในที่สาธารณะ รวมถังการติดป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตสาธารณะเทศบาลฯ
  2. ใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชน สร้างกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเทศบาลนครยะลาที่เคยได้รับรางวันพระปกเกล้าทองคำด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สร้างกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมือง
  • เสริมสร้างความสงบสุขกลับคืนสู่ชุมชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อบังคับให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ สอดส่อง กวดขัน ไม่ให้มีการฝ่าฝืน ตักเตือนผู้กระทำความผิดให้แก้ไข  หรือขจัดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจับกุมเปรียบเทียบผู้กระทำผิด ซึ่งไม่เชื่อฟังคำตักเตือน จึงได้จัดทำ “โครงการคืนยะลาให้คนยะลา” ขึ้น

รูปภาพกิจกรรม