วิธีการปฏิบัติ

  1. ทำการขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม จำนวน 3 จุดสำคัญ ในการที่จะระบายน้ำในเขตเมืองให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีด้วยความรวดเร็ว ตามรายละเอียดดังนี้
  • จุดที่ 1 เริ่มตั้งแต่ประตูระบายน้ำเมืองทอง ตลอดความยาวของคลองเลียบทางรถไฟผ่านไปยังสะพานดำรถไฟ เลี้ยวไปยังหลังมัสยิดมัรกัส ผ่านไปยังสะพานทางเข้าวัดสวนใหม่และไปสิ้นสุดที่บึงแบเมาะและระยายลงสู่แม่น้ำปัตตานี
  • จุดที่ 2 เริ่มตั้งแต่บริเวณคลองอุเทน (ติดสวนขวัญเมือง) ผ่านไปยังบริเวณชุมชนบ้านสะเตงและยาวไปถึงตรงผลิตน้ำที่ 3 (เทศบาลนครยะลา) ไปยังสถานีสูบน้ำ A และระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานี
  • จุดที่ 3 เริ่มตั้งแต่ท้ายคลองบางโบ (คลองตายใกล้มัสยิดตลาดเมืองใหม่) ยาวไปจนถึงปั้ม B 

2.  ระยะเตรียมการก่อนน้ำท่วม

  • สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำและจุดที่มีปัญหาในการระบายน้ำตลอดเส้นความยาวของคลอง
  • ประชุมพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติการขุดลอกครอง
  • ดำเนินการขุดลอกคลองตามแผนปฏิบัติการ
  • นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อฝนเริ่มตกหนัก และตรวจสอบสภาพการไหลของน้ำในคลองเมื่อเกิดน้ำท่วม เพื่อตรวจสอบว่า ไม่มีปัญหาการกีดขวางทางน้ำของวัชพืช กิ่งไม้ หรือเศษขยะอื่นๆ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีการวางแผนการจัดการที่ดีเพื่อที่จะให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ไม่มีปัญหาเมือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารภช่วยลดปัญกาน้ำท่วมได้
  • มีประบบการระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

พื้นที่เขตเทศบาลนครยะลามีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ 16 กม. มีคันกั้นแม่น้ำปัตตานี ตลอดแนวเขตเทศบาลพร้อมกับมีประตูระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ และระบบระบายน้ำที่เป็นคูคลองทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการขยายตัวของเมือง ทำให้เส้นทางการไหลของน้ำแคบลง การระบายของน้ำช้าลงตามไปด้วย เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลอง โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครยะลา

รูปภาพกิจกรรม