วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดหางบประมาณ และรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเทศบาลนครยะลาสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อติดตั้งระบบไฟสนามและรั้วตาข่ายนับเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งแรกในสามจังหวัดชายแดน โดยสนามมีขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร
  2. จัดให้มีครูจำนวน 2 คน ทำการสอนทักษะขั้นพื้นฐานของการเล่นฟุตบอล 7 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้ใช้บริการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมให้คนในชุมชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

คณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการหาพื้นที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนมาโดยตลอด เพราะ “การนำงบประมาณมาสร้างสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้คนยะลามีสุขภาพดีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า หากเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ไม่ป่วย ก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาเพื่อมารักษาพยาบาล” เปรียบเสมือนกับการให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันโรค หรือดูแลสุขภาพ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น ในปี 2556 จึงได้สร้างสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ล่าสุด ก็คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม (สนามฟุตบอล 7 คน) ที่บริเวณสวนมิ่งเมืองใกล้บึงแบเมาะตลาดเก่า

รูปภาพกิจกรรม