วิธีการปฏิบัติ

  1. ส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด ณ หลุมฝังกลบ
  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยจากระบบการรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยได้เพิ่มเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นวันละ 1-2 ครั้ง ระหว่างเวลา 04.00-10.00 น. ซึ่งรถจะเดินทางไปยังบ่อฝังกลบโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เวลา 10.30-12.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด
  3. ร่วมกับ อปท. รอบข้างในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะรวม
  4. ส่งเสริมการนำขยะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อยืดอายุการใช้งานหลุมฝังกลบและเเบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการ อาทิ การนำก๊าซชีวภาพจากบ่อฝังกลบขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานเชื้อเพลิง การเผาไม้เพื่อทำถ่าน การคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อแปรสภาพเป็นปุ๋ย การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปจำหน่ายและแปรรูป การแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมัน การศึกษาวิจัยการกลั่นน้ำมันจากการแปรรูปขยะพลาสติกมาใช้ในท้องถิ่น การผลิตถังดักไขมันและกระถางต้นไม้ เป็นต้น
  5. ส่งเสริมการนำของเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ โดยเทศบาลฯได้จัดทำแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ (ไร่นาสวนผสม) เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งจากการล้านพลาสติกที่เกิดขึ้น ไปทดลองใช้ในแปลงนาข้าวเหนียว และการนำน้ำเสียที่ทำการบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วจากบ่อบำบัดนำเสียบ่อที่ 3 ไปทดลองใช้ในแปลงนาข้าวจ้าว และที่นาของประชาชนบริเวณรอบโครงการ ซึ่งได้ผลผลิตที่น่าพอใจ โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้น
  6. ให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการบริหารจัดการจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการใช้พลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย และบ่อฝังกลบขยะ ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ยอมรับในการบริหารจัดการสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยไม่มีการต่อต้น และยังให้ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และนอกจากนี้ การบริหารจัดการขยะก็ยังมีการเปลี่ยนแนวคิดจากการจัดการองค์กรเดียว มาเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกับเพื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบข้าง นับเป็นการสร้างกัลยาณมิตรในการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
  • ประชาชนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • มีประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยจากระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
  • อปท. ให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

จากการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดข้างต้น ทำให้เทศบาลฯจำเป็นต้องพิจารณาหาแนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นและเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการของเทศบาลฯ จึงได้จัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” ขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันขยะล้นหลุม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องทำการฝังกลบในบ่อฝังกลบ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลฯ โดยประยุกต์การบริหารจัดการร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

รูปภาพกิจกรรม