วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดให้มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ทันสมัยเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเมืองและให้ประชาชนนำขยะมาทิ้งตามเวลา
  2. การคัดแยกขยะขั้นต้น (Sorted) ก่อนเข้าสู่กระบวนการกำจัดขั้นต่อไป ซึ่งได้ผลผลิต ได้แก่ เศษอาหาร ซึ่งเทศบาลฯ มีแผนจะนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม โดยมีบริษัทเอกชน มารับซื้อจากเทศบาลฯ ขยะพลาสติก เศษผ้า และอื่นๆ จะเข้าสู่กระบวนการการคัดแยกขยะโดยเครื่องจักรต่อไป
  3. การคัดแยกขยะโดยเครื่องจักร (Sorting by Machine) ขยะที่เหลือจากกระบวนการคัดแยกขยะขั้นต้น และขยะที่อยู่ในหลุมฝังกลบ จะถูกนำมาแยกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลังงานจากขยะ ซึ่งมีขั้นตอน ได้แก่ การแยกด้วยตะแกรงหมุน (Rotary Trommel Screen) โดยขยะขนาดเล็กจะถูกร่อนออกมาจากตะแกรง และขยะขนาดใหญ่จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป  การแยกด้วยมือ (Hand Sorting) ใช้แรงงานคนในการขยะแยกวัสดุตกค้าง เช่น เศษโลหะ เศษไม้ เศษแก้ว และวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลังงานจากขยะ  การสลัดพลาสติก (Spinner Machine) ใช้สลัดเศษพลาสติกออกจากขยะ ซึ่งจะได้เศษพลาสติกขนาดเล็ก ที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลังงานจากขยะและการบีบอัด (Compression Machine) โดยนำพลาสติกขนาดเล็กที่แยกได้ มาอัดเป็นก้อนเพื่อเตรียมส่งจำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อต่อไป

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาคม โดยการนำแผนและโครงการต่างๆ ไปปฏิบัติ และมีการติดตามและประเมินผลร่วมกัน 

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เสริมสร้างระบบการจัดการขยะที่ดีให้ชุมชน
  • ลดปัญหาขยะตกค้าง

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีนโยบายนำเมืองสู่ “เมืองปลอดขยะ (Zero Waste)” ซึ่งได้ดำเนินการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า และการลดการใช้ภาชนะที่ทำมาจากโฟมและพลาสติก โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตัวอย่างในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โดยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล พ.ศ.๒๕๕๑ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) เฝ้าติดตามและควบคุมการจัดเก็บของรถเก็บขนขยะ ทำให้สามารถจัดเก็บขยะได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม