วิธีการปฏิบัติ

  1. คัดแยกประเภทขยะและการทิ้งขยะให้ถูกวิธี
  2. การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
  3. สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร  ให้รู้จักสร้างคุณค่าของขยะ  การคัดแยกขยะ  และการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 
  4. รณรงค์นำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นกระบวนการนำมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์อื่น  เป็นการคัดแยกขยะหรือเลือกวัสดุเฉพาะอย่างออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ได้แก่  กระดาษ  หนังสือพิมพ์เก่า  แก้ว  พลาสติก  เหล็ก  อะลูมิเนียมและโลหะมีค่าอื่น ๆ  ออก  โดยเราสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้  โดยการแลกไข่  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบมูลค่าของขยะที่ขายได้กับราคาของไข่ที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร  ให้รู้จักสร้างคุณค่าของขยะ  การคัดแยกขยะ  และการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี
  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน
  • ช่วยลดปริมาณขยะตกค้าในชุมชนได้

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เป็นการรณรงค์นำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่และเป็นกระบวนการนำมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์อื่น

รูปภาพกิจกรรม