วิธีการปฏิบัติ

  1. ประเมินศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและนักเรียนมัธยม เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
  2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย  โดยส่งเสริมการฟ้อนรำแบบพื้นเมือง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ การรำไม้พลองสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ การปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
  3. จัดทำสถิติการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อกลุ่มเสี่ยงรายใหม่
  4. จัดทำแผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งบ้านผู้ป่วย พร้อมดำเนินการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ทันเวลา
  5. ค้นหาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแล รักษาสุขภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         การบูรณาการและหาภาคเครือข่ายในการดำเนินงาน การนำสถิติข้อมูลมาวิเคราะห์ และการคืนข้อมูลให้แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
  • เสริมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพเพื่อให้คำแนะนำและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โรงพยาบาลเรณูนครร่วมกับเทศบาลตำบลเรณูนคร ได้ดำเนินการหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคและลดอัตราการเกิดโรคใหม่

รูปภาพกิจกรรม