วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
  2. จัดกิจกรรมติดตาม เพื่อติดตามต้นไม้และพันธุ์ไม้พร้อมซ่อมแซมต้นไม้
  3. จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์การปั่นจักรยาน และร่วมปลูกต้นไม้
  4. ขยายพันธ์ลูกไทรด้วยวิธีการแบบใหม่ โดยนำดินเหนียวมาปั้นกับเมล็ดพันธ์ลูกไทรจำนวน 999 ลูกเพื่อนำไปโยนหรือยิงหนังสติ๊กให้แพร่พันธ์แบบธรรมชาติ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชุนและเทศบาลฯ และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่
  • เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชุนและเทศบาลฯ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

โครงการซ่อมป่ารักษาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ทำความดีถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองกระบี่

รูปภาพกิจกรรม