วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน กำหนดให้ใช้วัสดุอื่นแทนโฟมในการบรรจุอาหาร ได้แก่ การใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย การใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุทำมาจากชานอ้อย กากชา ใบสับปะรด ซังข้าวโพด และภาชนะที่ใช้ซ้ำได้หลายๆครั้ง เป็นต้น
  2. กำหนดให้ไม่มีการจำหน่ายอาหารบรรจุกล่องโฟมภายในหน่วยงานต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชำเป็นต้น
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหารในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ตลาดนัด แผงลอย เป็นต้น  และสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร
  4. มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการร่วมมือของประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน แม่ค้า ร้านอาหารต่างๆ ที่มีความตระหนักต่อผลเสียของโฟมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกันไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ลดปริมาณขยะกล่องโฟมในชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม