วิธีการปฏิบัติ

  1. อนุรักษ์กำแพงประวัติศาสตร์ กระบี่ 43,000 ปี วิถีอันดามัน เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ของกำแพงที่สะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาจากต่างเชื่อชาติและศาสนา
  2. จัดทำสัญญาณไฟจราจร มนุษย์โบราณ สะท้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสาบพันธุ์มนุษย์
  3. จัดทำสัญญาณไฟจราจรนกออก หรือ นกอินทรีย์ทะเล ซึ่งเป็นนกคู่เมืองกระบี่ มีลักษณะเด่นที่ถูกนำมาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตและการทำงาน
  4. จัดทำสัญญาณไฟจราจรช้างชูกระบี่ สะท้อนอดีตที่มีช้างป่าเป็นจำนวนมาก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เป็นโครงการที่มีการทำงานในเชิงบูรณาการ ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง จนเกิดผลเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
  • สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสำคัยต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง จนเกิดผลเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม