วิธีการปฏิบัติ

         เทศบาลเมืองกระบี่พัฒนาระบบการบริการจัดการด้านขยะมูลฝอยและน้ำเสียโดยการรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเทน้ำมันพืชใช้แล้วลงในคูระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากแต่ละปีมีปริมาณน้ำมันพืชเหลือทิ้งมากที่สุดจากกลุ่มครัวเรือน  เทศบาลเมืองกระบี่จึงจัดทำโครงการรณรงค์กำจัดขยะน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยการจัดโครงการตกปลาที่บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นค่าสมัครตกปลา โดยจากการดำเนินการดังกล่าว เทศบาลเมืองกระบี่ ได้น้ำมันพืชใช้แล้วประมาณปีละ 600 ลิตร โดยนำมาผลิตต่อเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          การสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกของทางเทศบาล และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถเปลี่ยนน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมได้

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ช่วยลดปัญหาจัดการด้านขยะมูลฝอยและน้ำเสีย จากการทิ้งน้ำมันพืชที่ใช้แล้วลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง จากการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม