วิธีการปฏิบัติ

  1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
  2. สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ สร้างสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน บริเวณถนนสายสำคัญๆ 
  4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น เป็นปอดกลางเมืองของคนตรัง และรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          มีการวางแผนด้านการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  • สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชน
  •  

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม