วิธีการปฏิบัติ

           เทศบาลนครตรังร่วมกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองโดยใช้พื้นที่คือ คลองน้ำเจ็ดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ โดยวิธีการดำเนินการคือ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา วางแปลงตัวอย่างเพื่อสำรวจพันธ์พืช สอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ร่วมกันกำหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          เทศบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  •  ทำให้พื้นที่เทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  • เสริมสร้างการร่วมกับประชาชน
  • สนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม