วิธีการปฏิบัติ

  1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะและแยกขยะ โดยใช้รวบรวมขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้มดชิด นำมาวางบริเวณหน้าบ้านตนเองในช่วงเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวันเพื่อรอการตัดเก็บจากเทศบาลนำไปฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อลดปริมาฯขยะอินทรีย์ การจัดทำแก๊สชีวภาพ การคัดแยกขยะแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
  2. บริหารจัดการบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณขยะจากเทศบาล โดยมีโรงทำปุ๋ยหมัก เพื่อการการจัดขยะที่สมบูรณ์ขึ้นโดยนำขยะที่ย่อยสลายได้ ไปทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการจัดซื้อปุ๋ยบำรุงต้นไม้
  3. จัดเก็บขยะและคัดแยกเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยเทศบาลเก็บมูลฝอยจากถังขยะหน้าบ้านซึ่งเทศบาลแจกให้ฟรี จากนั้นเทศบาลดำเนินการคัดแยกเพื่อนำมูลฝอยที่มีค่าไปขาย ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้พนักงานเก็บขยะและลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ
  4. จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ เช่น โครงการหน้าบ้านสะอาด โครงการขยะอินทรีย์รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา การจัดอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยโดยโรงเรียน ผู้นำชุมชน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         ความสำเร็จในโครงการนี้เกิดจากการรณรงค์ทำความเข้าใจในหลักการจัดการขยะที่ถูกวิธี ให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนหันมาสนใจมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
  • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

เทศบาลนครตรังมีการจัดการขยะเพื่อรักษาความสะอาดของเมืองอย่างทั่วถึง โดยมีโครงการหน้าบ้านสะอาด ถนนทุกสายปลอดขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเทศบาลและเป็นการช่วยยืดอายุของหลุมฝังกลบขยะ

รูปภาพกิจกรรม