วิธีการปฏิบัติ

  1. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานชีวมวล
  2. ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากครัวเรือน
  3. เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย
  4. ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในโครงการผลิตพลังงานจากของเสียที่สามารถสร้างทั้งงานและรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         การบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • สามารถสร้างทั้งงานและรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
  • ลดปัญหาด้านมลภาวะ
  •  

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ได้ทำการติดตั้งถังแก๊สชีวภาพในชุมชนป้อมหก เพื่อเป็นการนำขยะอินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

รูปภาพกิจกรรม