วิธีการปฏิบัติ

  1. ส่งเสริมการเดินเท้าและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
  2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย
  3. รณรงค์ลดการใช้พลังงานโดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
  4. จัดกิจกรรมรวมพลนักปั่นจักรยาน 500 คน รวมพลที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เคลื่อนเข้าสู่ในเมืองและกลับเข้าสู่เทศบาลอีกครั้ง รวมระยะทาง 6.5 กิโลเมตร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         เกิดจากการรณรงค์ของเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วย การเดินเท้าและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
  • สนับสนุนมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม


รูปภาพกิจกรรม