วิธีการปฏิบัติ

           น้ำเสียจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะถูกส่งผ่านท่อลำเลียงระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ โดยใช้กระบวนการทางธรรมชาติบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย 4 ระบบ คือ

  1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (lagoon treatment) โดยหลักการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยกลไกให้สาหร่ายสังเคราะห์แสงเพื่อให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์สำหรับการหายใจและย่อยสลายของเสีย โดยมีลมพัดช่วยเติมอากาศและแสงแดดเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อโรคอีกทางหนึ่ง ระบบนี้เหมาะสำหรับเมืองในเขตร้อนเช่นประเทศไทย
  2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย (plant and grass filtration) ใช้ดินเป็นตัวกรองของเสียและจุลินทรีย์ ในดินทำหน้าที่เป็นตัวย่อยของเสีย ของเสียที่ย่อยแล้วพืชจะเป็นตัวดูดเอาไปใช้ในการเติบโต ทำให้ของเสียเปลี่ยนเป็นมวลชีวภาพ น้ำเสียที่ผ่านระบบจะมีคุณภาพดีและสามารถระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้
  3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (constructed wetland)  พืชน้ำโดยทั่วไปมีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพน้ำขังได้โดยการดึงเอาออกซิเจนจากอากาศ ส่งผ่านระบบเนื้อเยื่อในส่วนลำต้นลงสู่ระบบลำต้นใต้ดินและราก ซึ่งอากาศในส่วนนี้จะปลดปล่อยออกไปสู่บริเวณรอบรากพืชทำให้จุลินทรีย์ในดินสามารถย่อยของเสียที่ถูกดินกรองได้แล้วเปลี่ยนไปเป็นสารที่พืชรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (mangrove forest filtration) พืชป่าชายเลน เป็นพืชที่มีคุณสมบัติคล้ายพืชน้ำ กล่าวคือสามารถดำรงชีพอยู่ในสภาวะน้ำท่วมขังได้ โดยมีการปรับตัวทางสรีระ เพื่อดึงออกซิเจนจากบรรยากาศ ส่งผ่านระบบลำต้นสู่ราก นอกจากนั้นยังมีรากอากาศที่สามารถดึงอากาศได้ ออกซิเจนที่พืชขนส่งไปที่ระบบราก ส่วนหนึ่งจะปลดปล่อยสู่บริเวณรอบๆ ราก และจุลินทรีย์ในดินสามารถนำไปใช้ในการย่อยสลายของเสียได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

         มีการนำเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม หาได้ง่ายในพื้นที่ มาใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ร่วมด้วย

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรม

  • มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

ปีที่จัดกิจกรรม

2558

ข้อมูลกิจกรรม

มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยความร่วมมือกับกรมชลประทานและเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้น ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2533 เป็นต้นมา โดยเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ

รูปภาพกิจกรรม