รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ

พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง หมายถึง พื้นที่โล่งว่างในเขตเทศบาลซึ่งมีพืชพรรณเป็นองประกอบหลัก โดยพื้นที่สีเขียวช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง ซึ่งจะทำให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ ประเภทของพื้นที่สีเขียว ได้แบ่งเป็น 6 ประเภทหลักคือ

 1. พื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการ สาธารณะ ได้แก่ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะละแวกบ้าน สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนลานกีฬา กลางแจ้ง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ
 2. พื้นที่สีเขียวเพื่ออรรถประโยชน์ ได้แก่
  • พื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล : สวนในบ้าน อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่สีเขียวใน โครงการของภาคเอกซน เช่น โรงแรม สนามพื้นที่อุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ
  • พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่างๆ ได้แก่ สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล พื้นที่ในเขตทหาร โครงการพัฒนาที่ดินของรัฐ แหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เช่น ศาสนสถาน คูเมือง ฯลฯ
  • พื้นที่สาธารณูปการ ได้แก่ พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บำบัดน้ำเสียเขตท่าอากาศยาน แหล่งน้ำมนุษย์สร้างขึ้น พื้นที่ที่กันไว้เพื่อควบคุมน้ำท่วม ฯลฯ
 3. พื้นที่สีเขียวริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ ได้แก่
  • พื้นที่สีเขียวในเขตสัญจรทางบก เช่น พื้นที่ริมทาง ไหล่ทาง เกาะกลางถนน พื้นที่เขตทางหลวง เขตทางรถไฟ พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ
  • พื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำ ลำคลอง คลองชลประทาน หนอง บึง ฯลฯ
 4. พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรมต่าง ๆ เช่นนาข้าวไร่ สวนผลไม้ ไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 5. พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ ได้แก่ เนินเขา ภูเขา ป่าไม้ ป่าชุมชน ป่าชายเลน พรุ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ฯลฯ
 6. พื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา ได้แก่ พื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ ฯลฯ หรือรอการพัฒนา

ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ ในเขตเทศบาลทั่วประเทศ จัดทำขึ้นโดยการแปลข้อมูลพื้นที่สีเขียวจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงปี 2561 ด้วยสายตา โดยการลากขอบเขตพื้นที่สีเขียวแล้วสร้างเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเก็บรายละเอียดที่สำคัญคือ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทของพื้นที่สีเขียว สำหรับรายชื่อเทศบาลทั่วประเทศได้มาจาก ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560