หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่รวมพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตามเว็บไซต์ ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ประเภท
ขนาด(ตร.กม.)
เทศบาลตำบล9,783.293
เทศบาลเมือง4,186.461
 292.459
เทศบาลนคร164.801
รวม
14,427.01